Pošta a partneři

Kontrolní výkaz pro DPH

Dle již schválené novely zákona o DPH bude od 1.1.2016 povinnou přílohou DPH přiznání tzv. kontrolní výkaz. Kontrolní výkaz je, s drobnými odchylkami, standardizovanou DPH evidencí za dané zdaňovací období.

Co má kontrolní výkaz obsahovat?

Plátce daně bude muset v kontrolním výkazu vykázat veškeré přijaté či vystavené daňové doklady jednotlivě, s výjimkou daňových dokladů do 10 000 Kč (včetně DPH). Ministerstvo financí požaduje, aby u jednotlivých dokladů bylo uvedeno DIČ protistrany a číslo daňového dokladu, které mu přidělil vystavovatel.

Co to znamená?

Zásadními změnami, které kontrolní výkaz přináší plátcům DPH, jsou

Tyto změny představují nezanedbatelný zásah do vnitřních procesů plátce DPH. Bez včasné změny podnikového ERP systému si implementaci těchto změn lze jen těžko představit.